Urostomy

Mono-system/One- piece urostomy
Mono-system/One- piece urostomy

Dimensions of the hole: 10mm-55mm

Read more
Urostomy Bag
Urostomy Bag

Dimensions:
40mm
50 mm
60 mm

Read more